* Hoe verder na het Burgerberaad

(Met dank aan vrijwilligers Opgewekt Houten die dit bericht hebben geschreven)

In maart is het rapport van het Burgerberaad Energie 2040 “Kompas voor energieneutraal 2040” verschenen. In het rapport staan 10 voorstellen die moeten bijdragen om Houten in 2040 energieneutraal te maken. Samen met de andere deelnemers van de Houtense Energietafel – Opgewekt Houten, Impact, Duurzaam Eiland en het Duurzaamheidsfonds – hebben we als EnergieRijk Houten besproken wat de mogelijke bijdrage van de voorstellen is voor de energietransitie in Houten en wat onze eigen bijdrage hierin kan zijn. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke brief aan het college en de gemeenteraad.

Gezamenlijke brief
In onze brief spreken we waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van de deelnemers aan het Burgerberaad en voor de constructieve voorstellen die zijn gedaan. Op basis van onze ervaring in de afgelopen jaren plaatsen we wel enkele kanttekeningen bij de uitkomsten. Zo betwijfelen we of we met de voorstellen onze doelstelling Energieneutraal 2040 wel halen. Lukt dit niet dan moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Ook zien we het risico van vertraging met het voorgestelde tijdpad. Verder stellen we vast dat het bedrijfsleven, waar meer dan 50% van het energieverbruik in omgaat, niet is meegenomen, evenmin als het transport. In de voorstellen is veel aandacht voor communicatie en informatie vanuit de gemeente. Maar gebleken is dat dit vaak onvoldoende is om burgers en bedrijven daadwerkelijk in beweging te krijgen. Energietransitie is vooral een sociale transitie, waarbij draagvlak, eigenaarschap, direct persoonlijk contact en ondersteuning van groot belang zijn. En juist hier hebben wij als maatschappelijke organisaties in de afgelopen jaren veel bereikt.

Nieuw Energieplan
Het is nu van cruciaal belang voor de energietransitie in Houten hoe de uitkomsten van het Burgerberaad verder zullen worden uitgewerkt in een nieuw op te stellen Energieplan. Hiervoor geven we in onze brief het college en de gemeenteraad enkele concrete adviezen mee. Allereerst pleiten we voor een nieuw alomvattend en samenhangend Energieplan 2025-2040, waarin oog is voor de sociale transitie en waarin ook de Warmtetransitie is opgenomen. Verder pleiten we voor een slagvaardige projectorganisatie bij de gemeente, die de ruimte en middelen krijgt om de opgaven tot 2040 ook concreet aan te pakken. Om meer en structureel gebruik te maken van de lokale kennis en expertise stellen we een Adviesraad Energietransitie voor.
Onze belangrijkste oproep aan de politiek van Houten is om ons als maatschappelijke initiatieven intensiever te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van de energietransitie in Houten. In de afgelopen jaren zijn we de motor van de energietransitie in Houten geweest. Deze rol willen we voortzetten en versterken en in goede samenwerking met de gemeente inzetten.
Met de brief willen we verder in overleg met college en gemeenteraad om te zorgen dat we de doelstelling Energieneutraal in 2040 ook daadwerkelijk gaan halen.

Over het Burgerberaad
Op uitnodiging van de gemeente hebben 150 inwoners van Houten zich gedurende drie zaterdagen in september en oktober 2023 gebogen over de vraag hoe Houten in 2040 energieneutraal kan worden. In het rapport staan 10 voorstellen die vooral inzetten op het verder stimuleren van zonnepanelen, waaronder zonnepanelen boven fruitboomgaarden, en op onderzoek naar geschikte warmtebronnen. Verder is er veel aandacht voor communicatie en informatie en voor de monitoring van de voortgang van de energietransitie. Het rapport wordt in juni besproken in de gemeenteraad en moet vervolgens worden uitgewerkt in een nieuw Energieplan.